Zaznacz stronę

Statut Fundacji Strefa Szkoleń

Warszawa, dnia 3 grudnia 2020r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Strefa Szkoleń”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: dane Fundatorów dostępne w KRS, zwanymi dalej „Fundatorami” lub każdego osobno „Fundatorem” na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 31 stycznia 2020r., przed Agnieszką Barczyńską, notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106B lok. 18, Repertorium A nr 524/2020.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, biura, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. rozwoju przedsiębiorczości.

§4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może równolegle z nazwą pełną <<Fundacja „Strefa Szkoleń”>> używać także nazwy „Strefa Szkoleń” lub „Fundacja Strefa Szkoleń”.

 §5

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się̨ do realizacji celów Fundacji, oraz osobom uczestniczącym w realizowanych projektach według potrzeb.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem fundacji jest:
1. Promowanie idei przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarki, w szczególności poprzez wspieranie przedsiębiorstw w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz projektów innowacyjnych.
2. Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zwiększania ich konkurencyjności na rynku (lokalnie oraz globalnie) poprzez transfer wiedzy i rozwój umiejętności i kompetencji pracowników.
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem, a także osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
4. Promocja nauki i przedsiębiorczości szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz osób w grupie wiekowej „50+”.
5. Podnoszenie standardów jakości życia w społeczeństwie poprzez promowanie idei work-life integration poprzez zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz promowanie działań związanych z budowaniem efektywności.
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7. Działalność w zakresie integracji (także międzynarodowej) oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej.
10. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
11. Działania na rzecz wzmacniania roli kobiet (ze szczególnym uwzględnieniem promowania przedsiębiorczości).
12. Realizacja działań i projektów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, targów, konferencji i seminariów oraz innych eventów zarówno dla
a. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
b. dzieci i młodzieży,
c. nauczycieli i osób związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
d. osób w grupie wiekowej „50+”,
e. osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, a także osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym,
f. osób z niepełnosprawnościami.
2. Prowadzenie doradztwa i usług informacyjnych oraz konsultingowo-doradczych wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi w zakresie celów realizowanych przez Fundację.
4. Udzielanie pomocy doradczej osobom fizycznym w tworzeniu nowych przedsiębiorstw poprzez działania mentoringowe.
5. Udzielanie pomocy podmiotom prawa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych.
6. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów, e-kursów i webinariów oraz innych publikacji wspierających realizację celów statutowych Fundacji.
7. Działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie analiz, badań rynku i ekspertyz.
8. Wspieranie inicjatyw lokalnych i oddolnych działań grup nieformalnych oraz innych organizacji w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
9. Współpracę z różnorodnymi środowiskami lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi, również polonijnymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wzajemnego wsparcia oraz wymiany doświadczeń w zakresach zbieżnych z celami Fundacji.
10. Popularyzację wiedzy na temat podnoszenia standardów jakości życia w społeczeństwie poprzez organizację warsztatów i seminariów promujących ideę work-life integration, zarządzania stresem, budowania wizerunku i tematów pokrewnych.
11. Wspieranie, tworzenie i/lub realizację projektów promujących naukę przedsiębiorczości.
12. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, a także osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
13. Szkolenie i doskonalenie kadry nauczycieli, animatorów i twórców (także dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych).
14. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, przeglądów, festiwali, koncertów, spektakli, filmów, wystaw, prezentacji, pokazów i innych imprez.
15. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób z niepełnosprawnościami.
16. Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, organami samorządowymi i rządowymi, publicznymi i prywatnymi jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

§10

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazywanych przez Fundatorów oraz osoby trzecie fizyczne i prawne,
b. darowizn, spadków i zapisów,
c. funduszy publicznych – państwowych, samorządowych lub europejskich oraz z środków z programów i organizacji krajowych lub międzynarodowych,
d. dotacji, subwencji oraz grantów,
e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f. umów sponsoringowych,
g. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
h. odsetek bankowych,
i. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również konta bankowe oraz majątek poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza

§11

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach obowiązujących w przepisach oraz zasadach niniejszego statutu.
2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione na podstawie §2 pkt. 3. Statutu Fundacji jednostki organizacyjne, bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji sklasyfikowanym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
a. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
b. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
c. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
d. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
e. 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
f. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
g. 58.11.Z – Wydawanie książek,
h. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
i. 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
j. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
k. 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
l. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
m. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
n. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
o. 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
p. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
q. 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
r. 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
s. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
t. 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center),
u. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
v. 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
w. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
x. 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
y. 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
z. 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
aa. 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
bb. 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
cc. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
dd. 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
ee. 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
ff. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.
4. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
5. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji oraz innych kosztów pośrednich związanych z funkcjonowaniem Fundacji, ponoszonych w związku z realizacją celów statutowych.

Rozdział V
Władze Fundacji

§12

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. W razie potrzeby Zarząd Fundacji podejmie decyzję o powołaniu innych organów Fundacji, w tym w szczególności Rady Fundacji.

§13

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych na czas nieokreślony. Dopuszcza się jednoosobowy skład Zarządu Fundacji.
2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji oraz pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji ustanawiają Fundatorzy.
3. Dopuszcza się, by pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji Fundator powołał samego siebie (lub w przypadku występowania więcej niż jednego Fundatora – jednego z nich).
4. Kolejnych Prezesów Zarządu Fundacji w drodze uchwały powołuje ze swojego grona Zarząd Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji i/lub pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Fundacji ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,
b. śmierci członka Zarządu Fundacji i/lub Prezesa Zarządu Fundacji,
c. odwołania członka Zarządu Fundacji i/lub Prezesa Zarządu Fundacji przez Fundatora.
6. Członkami Zarządu Fundacji mogą być Fundatorzy (osobno lub łącznie) a Prezesem Zarządu Fundacji może być jeden z Fundatorów.
7. Członek Zarządu Fundacji i/lub Prezes Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
8. W sytuacji występowania więcej niż jednego Fundatora, w przypadku śmierci Fundatora, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji, nowego Prezesa powołują pozostali żyjący Fundatorzy.
9. Rokiem obrachunkowym w Fundacji jest rok kalendarzowy.
10. Powołania na członków Zarządu Fundacji i ustalania składu Zarządu Fundacji dokonują Fundatorzy (z zastrzeżeniem §13. pkt. 2., §13. pkt. 4. oraz §13. pkt. 8. Statutu Fundacji).

§14

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością̨ Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. uchwalanie i nowelizacje statutu,
h. powoływanie nowych członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu Fundacji,
i. decyzja o połączeniu i/lub likwidacji Fundacji,
j. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nienależących do kompetencji innych organów.

§15

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają̨ się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Fundacji. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Obowiązek poinformowania członków Zarządu Fundacji pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia nie ma zastosowania w przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone w formie telekonferencji i/lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, iż protokół z takiego posiedzenia powinien być zatwierdzony przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą̨ uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji (z wyłączeniem sytuacji powołania Zarządu jednoosobowego). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
5. Zarząd Fundacji na mocy uchwały może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§16

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym majątkowych składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym majątkowych do kwoty mniejszej lub równej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) lub jej równowartości w walucie obcej, składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub samodzielnie jeden członek Zarządu Fundacji.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym majątkowych powyżej kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) lub jej równowartości w walucie obcej, składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub samodzielnie jeden członek Zarządu Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§17

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany Statutu Fundacji mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona oraz organizacji i sposobu działania Fundacji.
2. Fundacja może się połączyć́ z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w formie jednomyślnej uchwały.

§18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w przypadku zrealizowania celów statutowych.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie jednomyślnej uchwały.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją, określonego w §3 pkt. 2. Statutu Fundacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą̨ zostać́ przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o celach zbliżonych do celów statutowych Fundacji.

Na oryginale Statutu podpisy Zarządu Fundacji